Ahojte, priatelia. Opäť sa hlásim v našej stále  mladej sekcii. Pred dvomi týždňami som začal hovoriť o tom, na čo všetko sa pripraviť ak si chcete otvoriť koktejlový bar. Kedže je táto téma rozsiahla, rozdelil som ju na viac častí.

Zákony a legislatíva

SZČO alebo S.R.O?

Prvým krokom je založiť si živnosť alebo iný právny subjekt. Najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).  Je na každom z vás pre ktorú možnosť sa rozhodnete. Z každej plynú výhody ale aj nevýhody. Na to, aby ste sa stali SZČO je potrebné zaregistrovať sa na Obvodnom úrade, odbor živnostenského podnikania, kde vám vydajú „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“, nakoľko termín „živnostenský list“ bol v roku 2010 zrušený. Po novom pôjde o remeselnú živnosť (Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne), na prevádzkovanie ktorej je podmienkou odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. V našom prípade absolvovanie hotelovej akadémie alebo vyučením sa v odbore kuchár – čašník. Alebo o voľnú živnosť, pri ktorej do osvedčenia o živnostenskom oprávnení odporúčam uviesť ako činnosť  „predaj alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu“, „kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)“ a keďže hovoríme o koktejlovom bare ako o mieste, kde sa koná nespočetné množstvo skvelých “žúrov”,  nebolo by na škodu uviesť taktiež „organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí“. Existuje aj možnosť kombinácie týchto dvoch druhov živností, tak ako to bolo v mojom prípade. Na živnostenskom úrade budete rovnako musieť uviesť aj adresu prevádzkarne, čiže miesta, kde sa chystáte vykonávať podnikateľskú činnosť.

Ak sa rozhodnete o založenie „eseročky“ a jej následné zapísanie do „obchodného registra“, (je dobré to urobiť hlavne vtedy, ak ste viacerí spoločníci), budete musieť počítať s vyššími nákladmi spojenými so založením a prevádzkou samotnej spoločnosti. (napr. vytvorenie základného imania do výšky minimálne 5000 eur, povinné vedenie podvojného účtovníctva a pod.) Pri rozhodovaní vám môže pomôcť fakt, že  SZČO ručí celým svojim majetkom, ale „eseročka“ len do výšky základného imania v prípade založenia spoločnosti jednou osobou, alebo do výšky osobného vkladu v prípade založenia spoločnosti viacerými spoločníkmi.

Kúpa alebo nájom nehnuteľnosti?

Bar

Ak sa rozhodnete priestor pre svoj nový bar kúpiť, bude to vyžadovať, samozrejme, nemalú finančnú investíciu, ale na druhej strane jednorázovo odpadá pravidelný mesačný náklad typu „nájomné“. Napriek všetkému nad týmto krokom premýšľa asi málokto. Pri nájme nehnuteľnosti je prvoradé dobre sa dohodnúť s prenajímateľom na podmienkach nájmu, všetky ich zakotviť do nájomnej zmluvy a ak si niečím nie ste istí, prebrať jednotlivé body s právnikom. Na začiatok neodporúčam podpisovať zmluvu na viac než dva roky.

Miestny, Mestský alebo Obecný úrad

Na jednom z týchto úradov, závisí od toho, či sa chystáte podnikať v meste alebo na dedine, budete musieť navštíviť klientské centrum, kde požiadate o schválenie otváracej doby a ak tento úrad zabezpečuje aj likvidáciu komunálneho odpadu, rovnako požiadate o jeho likvidáciu. Vyhotovia vám zmluvu o likvidácii komunálneho odpadu a vydajú platobný výmer.

Daňový úrad

Na miestnom Daňovom úrade zaregistrujte seba ako SZČO alebo vašu „eseročku“. Pridelia vám daňové identifikačné číslo (DIČ). Platcami DPH sa stávate ak za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnete obrat 49 790 eur. Z toho vyplýva, že prvý rok platcami DPH byť nemusíte. Existuje ale možnosť, že sa chcete stať dobrovoľným platcom DPH. (Oplatí sa to najmä vtedy, ak chcete väčšinu tovaru kupovať bez DPH.) V každom prípade je potrebné vyplniť na Daňovom úrade príslušný formulár a požiadať o registráciu.  Daňový úrad vám vydá osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH).  Dňom uvedeným v osvedčení sa stávate platcom DPH.

Sociálna a Zdravotná poisťovňa

Nesmiete zabudnúť ani na odvody.

Zdravotná poisťovňa SZČO – minimálny vymeriavací základ v roku 2013 je 393 eur. Preto budete platiť v roku 2013 do zdravotnej poisťovne preddavky minimálne vo výške 14% z 393, čo je 55,02 eur mesačne. Preddavky vám vypočíta a oznámi vaša zdravotná poisťovňa, nezabudnite jej však nahlásiť zmenu hneď ako sa stanete SZČO.

Sociálna poisťovňa SZČO – ak ste nová SZČO, poistné neplatíte okamžite. Najskôr od 1.7. nasledujúceho roka, a to vtedy, ak váš príjem (obrat) za predchádzajúci rok presiahne sumu 4830 eur, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou stane. Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie v roku 2013 je rovnako ako u zdravotného poistenia 393 eur (pre zaujímavosť, je to 50% z priemernej mzdy za rok 2011, čo bolo 786 eur), preto v roku 2013 zaplatíte odvody najmenej vo výške:

Nemocenské 4,4% z 393 eur = 17,29 eura
Starobné 18% z 393 eur = 70,74 eura
Invalidné 6% z 393 eur = 23,58 eura
Rezervný fond 4,75% z 393 eur = 18,66 eura
Spolu do Sociálnej poisťovne = 130,27 eura

Zdravotná a sociálna poisťovňa S.R.O. – odvodové zaťaženie „eseročky“ je trošku komplikovanejšie, závisí od výšky odmeny v príslušnom mesiaci. Odporúčam sa v tomto prípade obrátiť na vášho účtovníka.

Colný úrad

AlkoholPovolenie na predaj liehu je ďalší „kus papiera“, ktorého musíte byť vlastníkom ešte pred otvorením prevádzky. Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a adresy jeho prevádzkární, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, identifikačné číslo pre DPH, ak bolo žiadateľovi pridelené a DIČ žiadateľa.

Prílohy, ktoré musíte zaslať spolu so žiadosťou sú: výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia liehu s uvedením ich identifikačných údajov, zoznam odberateľov spotrebiteľského balenia liehu s uvedením ich identifikačných údajov s výnimkou odberateľov, ktorými sú koneční spotrebitelia – tento bod neignorujte, lebo vám žiadosť vrátia na doplnenie údajov, aj keď takých odberateľov určite mať nebudete, ktorí budú od vás kupovať celé fľaše a predávať ich ďalej, je potrebné uviesť počet odberateľov 0 s vysvetlením, že ste bar a nebudete predávať alkohol na ďalší predaj, posledná príloha je výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako 30 dní. Žiadosť spolu s prílohami zašlite na váš krajský colný úrad alebo jeho najbližšiu pobočku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva odbor hygiena výživy

Ide o našu neobľúbenú „hygienu“. Títo páni a dámy nám vedia niekedy poriadne zavariť. Skontrolujú aj to, ako čisto máte v ústach. Aj keby vám bolo náhodou všetko ohľadom hygieny jasné, odporúčam ísť najskôr na konzultáciu na úrad pod ktorý váš región patrí. Tam dobre počúvajte, čo všetko od vás budú vyžadovať a splňte to do bodky. Pri obhliadke totiž nič netolerujú, až príliš sa držia zákonov.

Najdôležitejšou dokumentáciou je Prevádzkový poriadok, ktorý keď si dobre vypracujete, máte na polovicu vyhraté. Ak sa na to necítite, existujú špecializované firmy, ktoré sa venujú nielen prevádzkovým poriadkom ale aj HACCP a poradenstvu. HACCP našťastie potrebovať nebudete, ak sa nechystáte v bare otvoriť aj kuchyňu. Súčasťou Prevádzkového poriadku musí byť aj Sanitačný poriadok. Pokyny k vypracovaniu dokumentácie vám dajú na hygiene. Vypracovanú ju predložíte vašej pobočke na schválenie. Po schválení očakávajte návštevu a tu vám prajem naozaj „good luck“.

SOZA a SLOVGRAM

O týchto dvoch, pre mňa, dosť pochybných organizáciách sa už popísalo veľa. Až toľko veľa, že sa netrúfam k nim vyjadrovať. Poviem len toľko, že ide o Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) – zastupujú práva autorov hudobných diel a o Nezávislú spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (SLOVGRAM). S obidvomi organizáciami je vraj potrebné podpísať zmluvu a platiť pravidelné poplatky. Nechám na vás aký postoj k nim  zaujmete.

Autor: Michal Tončík

BAR MAGAZÍN